Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur MINKO Sthlm AB, registreringsnummer 556990-0243 (gemensamt ”Minko”, ”vi”, ”oss”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.


Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du prenumerera på nyhetsbrev. Minko behandlar Personuppgifter främst för att kommunicera med dig. Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta.


Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Minko får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.


INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Minko behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.


Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, web beacons, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.


Minko kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?


Nyhetsbrev och annan form av direktmarknadsföring

Behandling baserad på intresseavvägning

Om du använder våra Tjänster kan vi behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden om våra egna eller utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. via e-post eller genom våra digitala kanaler, så länge ett kundförhållande mellan dig och Minko består. Vi kan även komma att sända dig kundundersökningar för att ge dig möjlighet att påverka vårt produkt- och tjänsteutbud. Vår behandling att sända dig direktmarknadsföring och kundundersökningar baserar sig då på en intresseavvägning.


Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.


PersonuppgifterLaglig grund för behandlingen:

 • Kontaktuppgifter (e-postadress)


Lagringsperiod:  Så länge kundförhållandet med dig består eller dessförinnan om du invänder mot fortsatt behandling.Behandlingen grundas på vår intresseavvägning att sända direktmarknadsföring.


Behandling baserad på ditt samtycke

Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra Tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.


Profilering

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig om våra Tjänster analyserar vi den information vi samlat in om dig, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundkategorier baserat på köpmönster, -beteende och interaktioner med oss. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse vid användandet av våra Tjänster.


Rekrytering

Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.


Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung).


Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.


PersonuppgifterLaglig grund för behandlingen:

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn

 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

 • Rekryteringsuppgifter, t.ex. CV, personligt brev.

 • Information om vilken position  och anställning du sökt

 • Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivillig tillhandahåller oss i din arbetsansökan


Lagringsperiod: Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initierasBehandlingen grundar sig på ditt samtycke.


HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?


Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.


Minko gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär t.ex. att Minko raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.


ANDRAS APPLIKATIONER/WEBBSIDOR


På Minkos hemsidan kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Minko. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Minkos egna hemsidan. Minko ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.


COOKIES


Minko använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster.


DINA RÄTTIGHETER


Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen gå kontaka oss med så hjälper vi dig eller skicka e-post till info@minko.se • Tillgång till dina Personuppgifter
  Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed.

 • Begära rättelse
  Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Minko ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
  Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

 • Motsätta dig viss behandling
  Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

 • Radering
  Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

 • Begränsning av behandling
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster.

 • Dataportabilitet
  Du har rätt att få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
  Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.


VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).


Kontaktuppgifter

MINKO Sthlm AB,
Högalidsgatan 54A,
11730, Stockholm
Sverige

Boka din behandling

Välkommen in till vår fräscha salong i Hornstull, 3 minuter från tunnelbanan. I salongen har vi tre britsar för fransar, två nagelbord och två privata rum för vaxning och spraytan.

Boka behandling